ภาพหัวเรื่อง : ไปสวรรค์ 3 ไม้กางเขน ข้อพระคัมภีร์ ยอห์น 3:16

คุณดีพอสำหรับสวรรค์หรือไม่?

ตามมาด้วยนายคนดีคุณเป็นคนดีหรือไม่ 1

คุณเป็นคนดีหรือไม่ 2

คุณเป็นคนดีหรือไม่ 3

คุณเป็นคนดีหรือไม่ 4

คุณเป็นคนดีหรือไม่ 5

คุณเป็นคนดีหรือไม่ 6

คุณเป็นคนดีหรือไม่ 7

คุณเป็นคนดีหรือไม่ 8

พระเจ้าทรงรักคุณและสร้างคุณให้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนมีพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อใครก็ตามที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”
--ยอห์น 3:16

เราถูกแยกจากพระเจ้าโดยความบาป
พระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบ พระเจ้าทรงเป็นมาตรฐานที่ใช้วัดทุกสิ่ง

“พระเจ้าองค์นี้ พระมรรคาของพระองค์บริบูรณ์ พระวจนะของพระเจ้าเป็นจริง พระองค์ทรงเป็นโล่สำหรับทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์” -- สดุดี 18:30

เราคิดว่าบาปของเราน้อยมาก แต่สำหรับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แล้ว มันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงถึงตาย
“เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” -- โรม 3:23

"เพราะ ค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" -- โรม 6:23


พระเยซูทรงเป็นสะพานที่บูรณะ


การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ในสถานที่ของเราเป็นบทบัญญัติเพียงอย่างเดียวของพระเจ้าสำหรับความบาปของมนุษย์
“พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ถูกส่งตัวไปสู่ความตายเพราะบาปของเรา และทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อความชอบธรรมของเรา” -- โรม 4:25


เราต้องรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าเป็นการส่วนตัว
“แต่บรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าแก่พวกเขา แม้แต่ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์” --ยอห์น 1:12

“เพราะว่าท่านได้รับความรอดโดยพระคุณโดยความเชื่อ และไม่ใช่จากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่เป็นผลจากการประพฤติที่ไม่มีใครอวดได้” -- เอเฟซัส 2:8-9

ไม้กางเขน


พระคัมภีร์บอกว่าเราต้องกลับใจ...นั่นคือ หันจากบาปของเรา..
(กลับใจหมายถึง หันจากบาปของเรา เสียใจกับบาปของเรา รู้สึกละอายใจ และเสียใจกับบาปของเรา)
“เปโตรบอกพวกเขาว่า จงกลับใจใหม่ แล้วพวกท่านแต่ละคนจงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพื่อการอภัยบาปของท่าน แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์” --- กิจการ 2:38
“เหตุฉะนั้นจงกลับใจใหม่ เพื่อบาปของเจ้าจะถูกลบล้าง เพื่อเวลาแห่งความสดชื่นจะได้มาจากที่ประทับของพระเจ้า” --- กิจการ 3:19

และวางศรัทธาของคุณในพระเจ้าพระเยซูคริสต์
“ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ใดก็ตามที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา”
-- ยอห์น 3:36

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อใครก็ตามที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อประณามโลก แต่เพื่อโลกจะได้ ได้รับการช่วยให้รอดโดยทางพระองค์ ผู้ใดวางใจในพระองค์ก็ไม่ต้องถูกลงโทษ แต่ผู้ใดไม่เชื่อก็ถูกลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า”
--- ยอห์น 3:16-18

วิดีโอสั้น ๆ เหล่านี้อธิบาย:

ข่าวดีของข่าวประเสริฐใน 60 วินาที: ลิขสิทธิ์: livingwaters.com


ข่าวประเสริฐของพระเยซูคืออะไร: คำอธิบายสองนาที Alisa Childers
ลิขสิทธิ์: alisachilders.com

กลับใจจากบาปของคุณและ
วางใจในพระเยซู!


เกิดอะไรขึ้นจริง ๆ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน:
บัญญัติสิบประการเรียกว่ากฎศีลธรรม
เราฝ่าฝืนกฎหมาย และ พระเยซูทรงจ่ายค่าปรับ ทำให้พระเจ้าสามารถ ถูกต้องตามกฎหมาย ปลดปล่อยเราจากบาปและความตาย

บัดนี้จึงไม่มีการลงโทษแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ทำให้คุณเป็นอิสระในพระเยซูคริสต์จากกฎแห่งบาปและความตาย
เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่ธรรมบัญญัติซึ่งถูกทำให้อ่อนแอลงโดยเนื้อหนังทำไม่ได้ โดยการส่งพระบุตรของพระองค์มาในลักษณะเนื้อหนังและบาป พระองค์ทรงประณามบาปในเนื้อหนัง เพื่อว่าข้อกำหนดอันชอบธรรมของธรรมบัญญัติจะได้สำเร็จในพวกเรา ผู้ไม่ได้ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณ
--- โรม 8:1-4พระเยซูคือใคร?
คำเชิญให้เข้าเฝ้าพระเยซู
ภาพรวม 5 นาที:

ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูคริสต์
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 1,000 ภาษาตั้งแต่ปี 1979 และยังคงเป็นภาพยนตร์แสดงสดที่ได้รับการแปลมากที่สุดในประวัติศาสตร์

ชมภาพยนตร์ฟรีทั้งเรื่องได้ที่:
ภาพยนตร์พระเยซู
(ฟิล์ม 2 ชั่วโมง -- ต้องใช้ wifi)
และผู้ที่เชื่อ (มีศรัทธา ยึดมั่นถือมั่น) พระบุตรก็ทรงมีชีวิตนิรันดร์ แต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อฟัง (ไม่เชื่อ ปฏิเสธความไว้วางใจ ดูหมิ่น ไม่ยอมแพ้) ต่อพระบุตร จะไม่มีวันได้เห็น (ประสบการณ์) ชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา [แทน] [ความไม่พอใจของพระเจ้ายังคงอยู่กับเขา ความขุ่นเคืองของเขาชั่งน้ำหนักเขาอย่างต่อเนื่อง]
--- ยอห์น 3:36


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรารอด:

พระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบ พวกเราไม่.
แต่เมื่อพระองค์ทรงช่วยเราและเรา "เกิดใหม่" พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนเข้ามาและเริ่มเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์ของเรา พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงเรา จากภายในสู่ภายนอก
ความรอดของเราคือปาฏิหาริย์ส่วนตัวของเรา

พระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งบนไม้กางเขนช่วยกลบความบาปของเรา
เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างพระคริสต์ผู้ไม่เคยทำบาปให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมกับพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์
--- 2 โครินธ์ 5:21

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว คนแก่ได้ล่วงลับไปแล้ว ดูเถิด สิ่งใหม่ได้เข้ามาแล้ว
--- 2 โครินธ์ 5:17

พระเยซูทรงดำเนินชีวิตของพระองค์ผ่านทางเรา ดังนั้นจุดประสงค์หลักของเราในชีวิตนี้คือการเป็นเหมือนพระองค์ ในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูทุกวัน เราเรียนรู้จากพระองค์และพระวิญญาณของพระองค์กำลังช่วยให้เราทำตามพระประสงค์ของพระองค์เหนือความประสงค์ของเราเอง
ด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น การปฏิบัติตามพระฉายาของพระองค์หมายความว่าอย่างไร เรากลายเป็น "สอดคล้องกับพระฉายาของพระบุตรของพระองค์"
(โรม 8:29).

พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราเป็นของขวัญฟรี ไม่ใช่เพราะเราดี แต่เพราะพระองค์ทรงดีและมีเมตตาหากต้องการอ่านพระคัมภีร์ออนไลน์:
คลิกที่นี่


ฟังพระคัมภีร์ออนไลน์:
คลิกที่นี่


มีคำถามใช่ไหม?
คลิกที่นี่

สำหรับข้อผิดพลาดในการแปลหรือความคิดเห็น: ติดต่อเรา

เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา:
การทดสอบความรอด: (เป็นภาษาอังกฤษ) SalvationCheck.org
วิธีเตรียมตัวเมื่อสิ้นสุดเวลา: (เป็นภาษาอังกฤษ) EndTimeLiving.org

Thai
© 2024 ไปสวรรค์